Pravidlá súťaže "Súťaž s TOMRA Collection Slovakia“

 

Preambula

Tieto pravidlá súťaže sa vzťahujú na Facebook súťaž "Súťaž TOMRA Collection Slovakia" (ďalej len „Súťaž“). Vstupom do súťaže každý účastník potvrdzuje, že si prečítal uvedené pravidlá, pochopil ich a súhlasí s nimi. Okrem toho každý účastník súhlasí s tým, že rozhodnutia Asociácie moderných benefitov týkajúce sa súťaže sú záväzné.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť TOMRA Collection Slovakia s.r.o. so sídlom Prologis Park Senec, DC 8, Diaľničná cesta 5019/26, 903 01, Senec, IČO: 53 586 972, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 153710/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 24.5. – 1.6. 2024

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník súťaže”). Zamestnanci Usporiadateľa, ako aj osoby, ktoré majú rovnakú adresu ako zamestnanci Usporiadateľa, sú z účasti v súťaži vylúčení. Z účasti v súťaži sú vylúčení aj manželia (manželky) zamestnancov Usporiadateľa a ich vyživované deti. Ak účastník nespĺňa všetky podmienky účasti (aj v prípade, ak vyhrá súťaž), automaticky stratí nárok na svoju výhru bez akéhokoľvek práva na náhradu škody alebo odvolanie.

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa Pravidiel, ktorý sa zapojí do súťaže a splní podmienky súťaže vyhlásenej na platforme Facebook na Facebook stránke TOMRA Collection Slovakia - https://www.facebook.com/tomracollectionslovensko/

Usporiadateľ vyžrebuje 5 rôznych výhercov. Jednotliví Účastníci sa do Súťaže môžu zapojiť len raz.

Podmienkou účastníka na zapojenie sa do Súťaže je:

a) Označiť „páči sa mi to“ alebo „follow“ na FB stránku TOMRA Collection Slovakia

b) Pripojiť do komentára obrázok dieťaťa, ktorý samo nakreslilo.

5. Výhra, oznámenie výhry a mechanizmus jej odovzdania

Usporiadateľ vyžrebuje celkovo 5 výhercov. Do súťaže sú zaradené nasledovné výhry: 5x balíček od TOMRA Slovakia.

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku od Usporiadateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania.

6. Spracovávanie osobných údajov

Zapojením sa do súťaže organizovanej TOMRA Collection Slovakia s.r.o. so sídlom Prologis Park Senec, DC 8, Diaľničná cesta 5019/26, 903 01, Senec, IČO: 53 586 972, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 153710/B ako prevádzkovateľom účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracované v rozsahu identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa bydliska, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), výhra v súťaži na účely zabezpečenia priebehu súťaže podľa stanovených pravidiel, informovanie výhercov o výhrach v súťaži (v niektorých prípadoch aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercoch na www.facebook.com) a doručenie výhry výhercovi. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby 1 mesiaca od ukončenia organizovanej súťaže. Osobné údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov po poskytnutí výhry v rozsahu, v akom je potrebné ich uchovávať ako súčasť účtovných dokladov v zmysle platných právnych predpisov.

7. Zákonné a iné povinnosti výhercov súťaže:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a zaväzuje sa splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákonov a ďalších právnych pravidiel platných na území Slovenskej republiky súvisiace s výhrou a jej využitím.

8. Rozhodné právo

Tieto Pravidlá sa riadia výlučne príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení uvedených v tomto dokumente považujú za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, takáto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť nemajú vplyv na žiadne iné ustanovenie týchto Pravidiel súťaže.

Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť internetového pripojenia, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 22. 5. 2024