Vyplňte dotazník zameraný na skúsenosti so zálohovým systémom a súťažte o hodnotné ceny!

CHCEM SA ZAPOJIŤ

 

Pravidlá súťaže
"Prvý prieskum vnímania zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku"

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže „Prvý prieskum vnímania zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť TOMRA Collection Slovakia, s.r.o. so sídlom Diaľničná cesta 26, 903 01 Senec (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 18.3.2022 do 29.3.2022

3. Účastníci Súťaže: 
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
(ďalej len „Účastník súťaže”)

4. Zaradenie do Súťaže:
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý vyplní a odošle platný dotazník „Prvý prieskum vnímania zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku“ na:

https://bit.ly/dotaznik-zalohovanie-slovensko

 a zanechá nám existujúcu e-mailovú adresu.

Usporiadateľ vyžrebuje 11 výhercov.

5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 31.3.2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 11 výhercov.

6. Výhra:
Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:
10x Včelobal (5,49 eur/ks s DPH)
1x Vermikompostér (138,924 eur/ks s DPH)

7. Oznámenie výhry:
Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresu bydliska za účelom doručenia výhry na e-mailovú adresu [email protected].

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:
Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu dvoch mesiacov odo dňa začiatku súťaže a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na [email protected]

9. Dane:
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke https://collection-sk.tomra.com. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť internetového pripojenia, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 17.3.2022