TOMRA Collection

TOMRA vydáva 10 odporúčaní pre "Plastovú zmluvu" vytvorenú Programom OSN pre životné prostredie

TOMRA zverejnila 10 odporúčaní pre "Plastovú zmluvu" vytvorenú Programom OSN pre životné prostredie. Odporúčania boli zverejnené pred tretím zasadnutím Medzinárodného rokovacieho výboru INC3, ktoré sa uskutoční od 13. do 17. novembra v Nairobi v Keni.
Podľa UNEP (Program Spojených národov pre životné prostredie) sa do svetových oceánov každoročne dostane približne 11 miliónov ton plastov, čo vedie k ničeniu vodných ekosystémov, ohrozovaniu voľne žijúcich živočíchov a k mnohým ďalším environmentálnym a zdravotným problémom.
Spoločnosť TOMRA v spolupráci so spoločnosťou Eunomia, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti odpadového hospodárstva, identifikovala najefektívnejšie riešenia nakladania s odpadom na základe skúmania úspešných systémov z celého sveta. Vďaka pochopeniu toho, prečo sú tieto systémy také úspešné, je možné v relatívne krátkom čase znížiť množstvo odpadu, maximalizovať mieru recyklácie, znížiť emisie uhlíka a podporiť obehové hospodárstvo. Zmluva OSN o znečistení plastmi poskytuje jedinečnú príležitosť na to, aby sa to stalo skutočnosťou.

Identifikované riešenia využívajú tri kľúčové prvky: 

1. Zálohové systémy, ktoré prinášajú mimoriadne vysokú mieru zberu plastov (90 % a viac)

2. Separovaný zber organického, textilného a elektronického odpadu, papiera a skla

3. Triedenie zmiešaného odpadu pred jeho likvidáciou spojené s pokročilou mechanickou recykláciou na výrobu recyklovaného plastu
Tieto systémy možno prispôsobiť lokálnym potrebám, a zároveň tak posilniť globálne obehové hospodárstvo a zapojiť ľudí zbierajúcich odpad do zmysluplnej práce. TOMRA je presvedčená, že politika rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ďalšie právne predpisy sa musia urýchlene implementovať tak, aby sa zabezpečilo úspešné zavedenie efektívnych systémov. Navyše odporúčame ďalšie účinné možnosti podpory udržateľnej výroby a spotreby plastových výrobkov a obalov s cieľom prejsť na skutočné obehové hospodárstvo.

"Plastová zmluva" OSN o znečistení plastmi má potenciál priniesť veľmi potrebnú zmenu v spôsobe, akým nakladáme s plastovým odpadom a recyklujeme ho. TOMRA je odhodlaná pracovať na inovatívnych riešeniach, ktoré ukončia znečistenie plastmi a vydláždia cestu k obehovému hospodárstvu s plastmi. Dúfame, že našich 10 odporúčaní poslúži ako cenný príspevok k úsiliu UNEP vytvoriť efektívny medzinárodne právne záväzný nástroj.

TOMRA Wolfgang Ringel
Wolfgang Ringel Senior Vice President Public Affairs TOMRA

Je zrejmé, že dobrovoľné a aktuálne populárne prístupy nestačia na riešenie problému znečistenia plastmi, a to napriek zvýšenému úsiliu v poslednom desaťročí. Našťastie boli vyvinuté vysokoúčinné systémy, prostredníctvom ktorých sme identifikovali 10 konkrétnych odporúčaní pre medzinárodný právne záväzný nástroj na urýchlenie pokroku na celom svete.

TOMRA Jacob Rognhaug
Jacob Rognhaug Vice President Public Affairs, System Design TOMRA