Zistite o zálohovaní všetko, čo potrebujete vedieť

Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku začalo od 1. januára 2022. Ako zálohový systém funguje? Prečítajte si podrobné otázky a odpovede.

O nápojových obaloch


Aké obaly sa zálohujú?

Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ netýka, sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto obaly budeme naďalej vhadzovať do žltých kontajnerov určených na zber plastov.

Ako rozpoznám obaly, ktoré sú určené na zálohovanie?

Zálohovať môžeme len tie obaly, ktoré sú označené symbolom zálohovania, teda veľkým symbolom Z vsadeným do recyklačných šípok. Ten bude umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho bude text „ZÁLOHOVANÉ“.

Môžeme odovzdať aj pokrčenú fľašu?

Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat/ručný scanner overiť a vyplatiť vám naspäť záloh.

Čo sa stane, ak zálohovaný obal nevrátim naspäť do obchodu?

Ak plastové fľaše a plechovky zálohovať nebudeme, záloh 15 centov nám prepadne. Čo je však oveľa dôležitejšie, nevyužijeme príležitosť efektívneho zberu odpadov, ktorý môže viesť k recyklácii z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky a odľahčeniu životného prostredia.

Čo ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Čo ak si zakúpim starý obal bez označenie „Z“?

Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

Môže zákazník vrátiť starý obal bez „Z“ predajcovi v obchode?

Staré nezálohované obaly bez „Z“, obaly zo zahraničia, obaly s poškodenou etiketou, obaly nespadajúce pod zálohový systém, ktoré zálohomat neprijme sa nezálohujú, zálohomat alebo ručný skener ich neprevezme a nevyplatí sa záloh. Takéto obaly patria do žltého kontajnera na triedený zber ako doteraz. Je na rozhodnutí obchodníka, či sa rozhodne staré obaly, ktoré nie sú súčasťou zálohového systému zbierať do osobitnej nádoby a následne sa o nich postarať. Správca zálohového systému však prevezme od obchodníka len zálohované plastové fľaše a plechovky.

Prečo nie je možné vrátiť nestlačené obaly, keď ich zálohomat stláča?

Pre evidenciu obalov a kontrolu ich toku v zálohovom systéme je dôležité, aby vedel zálohomat rozpoznať tvar obalu a čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly preto vraciame nestlačené, prázdne a s čitateľným čiarovým kódom. Následne sa obaly v zálohomate stlačia, pre úsporu priestoru, ekologickejšiu prepravu aj ochranu pred prípadnými podvodmi.

Prečo sa nezálohujú plastové obaly od sirupov, mlieka, octu či oleja?

Rozhodnutie o tom, ktoré obaly sa budú zálohovať je v kompetencii Ministerstva životného prostredia. Zálohovanie začalo s kategóriou nápojov, ktoré sú pre recykláciu a následné opätovné využitie najefektívnejšie a sú pre nich stanovené prísnejšie ciele na úrovni Slovenskej republiky a Európskej únie. Je možné, že po zabehnutí zálohového systému sa budú rozvíjať aj zálohové systémy pre ďalšie plastové obaly od potravín a nápojový sektor sa tak stane inšpiráciou pre ostatné potravinové odvetvia.

 ľ

O zálohách

Koľko dostaneme späť za jednu fľašu či plechovku?

Výška  zálohu je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov  jednotná – 15 centov. Nezáleží teda na tom, či vraciame plastovú fľašu alebo plechovku a či má zálohovaný obal objem 2 deci alebo 2 litre. Cena nápoja bude v obchodoch uvedená bez 15-centovej zálohy. Distribútor musí zo zákona uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohy obalu, ktorá sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladnici.

Nebol by viac motivujúci vyšší záloh?

Výška zálohu, 15 eurocentov, bola určená na základe analýz tak, aby bola dostatočne motivujúca a zároveň nebola priveľmi finančne zaťažujúca pre slovenských spotrebiteľov.

Môžem záloh minúť v ľubovoľnom obchode?

Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na Slovensku, bez ohľadu na to, kde sme ich predtým kúpili, avšak vrátený záloh môžeme následne minúť len v predajni, kde sme dané obaly odovzdali. 

Ako získame zálohu za nápojový obal späť? 

Pre zákazníkov je celý systém nastavený prakticky a jednoducho. Prázdne obaly prinesieme do obchodu, vložíme ich do zálohomatov alebo odovzdáme pri pokladniach a počkáme si na potvrdenie o zálohu. Záloh môžeme minúť pri ďalšom nákupe, alebo nám jeho výšku vyplatia pri pokladni.

Chcem vrátiť zálohy za odovzdané obaly vo forme hotovosti, ale obchod mi chce dať len zľavu z nákupu, môže?

Mále predajne potravín, s rozlohou menšou ako 300 m², ktoré sú zapojené do odberu obalov dobrovoľne, majú výnimku zo zákona. Nemusia vrátiť zákazníkovi hotovosť, ale môžu len poskytnúť zľavu z nákupu. Zľavu či hotovosť je možné uplatniť výlučne v tom obchode, kde zákazník obaly vrátil.

Musím vrátiť zálohovaný nápojový obal iba v predajni, kde bol zakúpený?

Vrátiť zálohovaný obal je možné v každej predajni, ktorá je zapojená do zálohového systému a má zriadené odberné miesto, bez ohľadu na to, kde spotrebiteľ obal na Slovensku kúpil. Mapa odberných miest je dostupná na tomto webe v hornej sekcii.

Platím záloh vo všetkých obchodoch?

Každý distribútor, ktorý predáva nápojové plastové fľaše a plechovky, je povinný ich zálohovať, dodržiavať výšku zálohu 15 eurocentov a uvádzať ju osobitne na cenovke aj pokladničnom bloku.

O odberných miestach a zálohomatoch


Kde sa zálohuje? 

Prázdne plastové fľaše či plechovky budeme po novom nosiť späť do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné. Obaly budeme vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších obchodoch pri pokladni, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného skenera.

Kde nájdem mapu odberných miest?

Mapu zapojených odberných miest nájdete na webe: www.slovenskozalohuje.sk a bude sa priebežne aktualizovať s počtom pribúdajúcich zapojených predajní.

Aké sú schválené spôsoby odberu obalov od zákazníka?

Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac informácií sa dozviete v dokumente Spôsoby odberu dostupnom na webovej stránke Správcu zálohového systému. https://spravcazaloh.sk/#zistit-viac 
https://spravcazaloh.sk/

Ako fungujú zálohomaty?

Zálohomaty slúžia na prijímanie, rozpoznávanie, triedenie aj skladovanie obalov. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s  výškou  zálohu, ktorý za vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatov na zálohovanie sklenených fliaš. 

Čo robiť, ak je zálohomat mimo prevádzky?
 
Ak odberné zariadenie nefunguje, je potrebné sa vrátiť na odberné miesto po odstránení technickej príčiny alebo vrátiť obaly na najbližšom odbernom mieste. Mapa odberných miest je dostupná na tomto webe v hornej sekcii.


Čo robiť, ak zálohomat neodoberá zálohované nápojové obaly?

V prípade, že zálohomat neodoberá nápojový obal aj napriek tomu, že je označený symbolom Z v recyklačných šípkach s textom „ZÁLOHOVANÉ“, je nestlačený, prázdny a má čitateľný čiarový kód, je potrebné sa obrátiť priamo na zodpovedného zamestnanca na danom odbernom mieste, aby podnet mohol riešiť.

O systéme zálohovania na Slovensku


Čo sa stane s vrátenými zálohovanými obalmi?                                                                                                                                               

Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho centra a odtiaľ na recykláciu. Následne sa z recyklovaného materiálu budú môcť vyrobiť nové fľaše či plechovky na ten istý účel. Práve táto výhoda sa radí medzi najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takéto efektívne zálohovanie nebolo možné.

Čo je to prechodné obdobie?

Jednorazové obaly na nápoje, so symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“ budú postupne pribúdať v obchodoch od januára 2022. Platí aj prechodné obdobie na vypredanie zásob nápojov, ktoré nie sú zálohované, tie môžete na pultoch predajní kúpiť maximálne do 30. júna 2022. Po tomto dátume si kúpite už len zálohované plastové fľaše a plechovky na nápoje.

Je zálohovanie povinné?

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre všetkých výrobcov nápojov, ktorí ich uvádzajú na trh v Slovenskej republike povinné. Povinne sú zapojené aj predajne, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300m2, tie musia odoberať od zákazníkov zálohované obaly bez ohľadu na to, kde si zákazník kúpil. Výška zálohu je vždy uvedená oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja.

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Ako je financovaný zálohový systém?

Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Kto spravuje zálohový systém a kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Správca vytvára, financuje a koordinuje celý zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Ministerstvo životného prostredia SR kontroluje a reguluje zálohový systém.

Dajú sa zálohované obaly vrátiť aj na vidieku alebo len vo veľkých mestách?

Do zálohového systému sú ako odberné miesta zaregistrované aj malé predajne na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu, vrátiť po celom Slovensku. V prípade, že vo vašej obci chýba odberné miesto, môžete prispieť k rozšíreniu zálohovania a informovať predajňu vo vašej blízkosti o možnosti zapojenia sa do zálohovania, poradíme každému, ako treba postupovať.

Nemôže sa aj v zálohovom systéme stať, že vyzbierané nápojové obaly skončia v spaľovni?

Nie. Každý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov. Funguje to vo všetkých krajinách, kde zálohový systém existuje a teda – všetky vyzbierané nápojové obaly sa preukázateľne recyklujú a môžu využiť aj na výrobu nových obalov. Sú to cenné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode, ani v spaľovni, dajú sa z nich vyrábať nové obaly na rovnaký účel a šetriť tak prírodné zdroje.

*Informácia aktuálne k 30.6.2023, Zdroj: Správca zálohového systému, www.slovenskozalohuje.sk, www.spravcazaloh.sk